1.Bokningskalender » 2.Fyll i personuppgifter » 3.Bekräfta uppgifter » 4.Betalning » 5.Bokningsbekräftelse

Ny bokning

  Vad är skatteavdrag? exklusive 25 % moms.
Restidstillägget för denna stad är kr/tillfälle.
Skatteavdrag är ej tillåtet för restidstillägg.
varje vecka - från kr/h*
varannan vecka - från kr/h*
var fjärde vecka - från kr/h*
ett tillfälle - från kr/h*

* Priserna på denna sida är exklusive 25 % moms
* Priserna är efter 50% skatteavdrag.
Priset beror på ditt val av antal timmar, veckodag och hur ofta du vill ha tjänsten.
Dag (Klicka för att välja dag. Understruket innebär att lediga tider finns. Klockslag väljs därefter under "Min bokning" nedan)
måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
förmiddag   eftermiddag   kväll  
704,00 kr*
förmiddag   eftermiddag   kväll  
704,00 kr*
förmiddag   eftermiddag   kväll  
704,00 kr*
764,00 kr*
förmiddag   eftermiddag   kväll  
764,00 kr*
804,00 kr*
804,00 kr*

Min bokning

Tyvärr! Det finns inga lediga tider att boka med detta val av antal timmar och val av veckodag som du önskat. Var vänlig försök ett annat antal timmar eller annan veckodag!

Jag har läst och accepterar MaidBooks användarvillkor
Alla priser på denna sida anges efter skatteavdrag. Priserna på denna sida är exklusive 25 % moms.
x

Parter
Maidbook AB, Drottninggatan 97 , 113 60 Stockholm, e-post info@maidbook.se, telefonnummer 08-588 004 80, organisationsnummer 556789-3549 (nedan kallat Maidbook). Kunden - den person/företag vilken beställer och betalar tjänst på Maidbooks webplatsen.


1. Tjänst och Avtal

1.1. Genom sin beställning på Maidbooks hemsida förklarar Kunden att den är i behov av den beställda tjänsten och Maidbook åtager sig att tillhandahålla den beställda tjänsten enligt nedanstående villkor.

2. Åtagande

2.1. Maidbook förbinder sig att utföra den beställda tjänsten på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Maidbook skall vid utförande av tjänster använda sig av kompetent och lämplig personal.

2.2. Kunden skall informera och samråda med Maidbooks personal om samtliga förhållanden som dessa behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.3. Kunden skall tillhandahålla fullt fungerande utrustning och material som krävs för arbetet. För städtjänster kommer en Städutrustningslista tillhandahållas Kunden per e-post.

2.4. Om Kunden ej har tillhandahållit lämplig utrustning och material enligt punkt 2.3, äger Kunden ej rätt att reklamera på grund av tjänstens kvalité.

2.5 Om Kunden ej har tillhandahållit nödvändig utrustning och material i tid för tjänstens utförande, så att personalen ej kan utföra tjänsten som planerat, så debiteras kunden för den inbokade arbetstiden.

2.6. Maidbook äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Maidbook skall dock därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. om arbetsmiljön kan innebära risk för fara och ohälsa, eller annars sådan att Maidbook inte kan utföra tjänster på ett effektivt och bra sätt, eller att samarbetet mellan Kunden och Maidbook eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.

2.7. Kunden kan, efter överenskommelse med Maidbook, anställa den/de arbetaren/arbetarna som arbetat hos Kunden. Kunden och Kundens närstående får ej utan uppgörelse med Maidbook anställa eller försöka anställa Maidbooks personal under detta avtals giltighetstid eller inom 2 år efter avslutat avtal. Om Kunden bryter mot detta utgår en rekryteringsavgift på 50 000:- kr per person som faktureras Kunden.

2.8 Om Kunden önskar lämna en nyckel till sitt den plats där tjänsten ska utföras, tecknas en nyckelkvittens som signeras vid överlämnandet av nyckeln och även vid återlämnandet, när tjänstens har avslutas eller då kunden har begärt att få nycklen tillbaka. Maidbook förvarar nyckeln i låst nyckelskåp när berörd personal inte innehar nyckeln. Maidbook ansvarar dock inte för kostnader som kan medkomma utifall nyckeln skulle stjälas eller försvinna.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1. Vid beställning av tjänsten betalar Kunden för första tjänstetillfället det pris som kommer upp på hans dataskärm vid beställningen. Vid beställning av tjänster som ska utföras löpande varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden, godkänner kunden att det pris som visas på dataskärmen vid beställningen faktureras kunden för varje bokat tjänstetillfälle.

3.2. Vid kontinuerlig tjänst, accepterar Kunden att debitering görs via Kundens kort den 27:e varje månad.

3.3. Kunden ansvar för att likvida medel finnes på dennes konto den 27:e datum varje månad när betalning för tjänsten debiteras. Om Kunden ej har likvida medel på kontot utgår en förseningsavgift på 200:- kr samt lagstadgad dröjsmålsränta med 14% årlig ränta som börjar räknas från betalningsdagen.

3.4. Kunden har rätt att beställa tjänst med HUS-avdrag bara om Kunden är berättigad till detta. Om Kunden avsiktligen beställer en tjänst med avdraget fast denne inte har rätt till detta eller redan har förbrukat sitt maxavdrag, utgår en administrationsavgift på 1000 kr, samt att fullt pris debiteras plus ränta för den försenade betalning.

3.5. Maidbook äger rätt att höja den vid beställning avtalat pris för tjänsten. Sådan höjning skall meddelas Kunden via e-post senast två (2) månader i förväg. Maidbook äger rätt, i det fall sociala avgifter för personal eller andra skatter eller avgifter ändras under avtalsperioden, från den dag ändringen inträtt, justera sagda belopp i motsvarande mån. Maidbook skall i så fall omedelbart informera Kunden om förändringen.

3.6. Fakturanmärkningar skall skickas till info@maidbook.se senast 15 dagar från fakturadatum.

3.7. Kundens pris kan varierar beroende på kontinuerlig inhyrning och antal tjänstetimmar. Detta innebär att Maidbook har rätt att ändra priset för Kunder med löpande uppdrag, om Kunden skulle avboka eller flytta på inbokade uppdrag utan att omboka dessa timmar vid en ny tidpunkt inom en månads tid. Tex om en Kund genom avbokningar ändrar sin löpande tjänst för varje vecka till att i praktiken bli varannan vecka.

3.8. Om Kunden vid bokning av sin tjänst uppger att tjänsten ska utföras innanför tullarna fast den egentligen ska ske utanför tullarna, vilket medför påslag på grund av resekostnaden, godkänner Kunden att denna resekostnaden får dras på Kundens kort i efterhand för alla berörda tillfällen samt att en administrativ avgift på 50kr tas för denna korrigering.

3.9. Kunden godkänner att Maidbook kan fakturera Kunden alla av kunden begärda extra kostnader som har med utförande av tjänsten att göra. Gäller då Kunden på plats ber att få extra arbetstimmar utförda, men som denne inte har bokat in och fakturerats för via sajten innan, samt uppkomna kostnader för material och transport.

4. Ombokning/Avbokning av tjänster

4.1. Alla ombokningar och avbokningar av tjänster ska göras av Kunden själv med inloggning på "Min sida" på maidbook.se.

4.2. Utifall kunden avbokar det framtida uppdraget gäller följande:

Att avboka senast 14 dagar före arbetsdagen är gratis.

Vid avbokning 8-13 dagar före arbetsdagen debiteras 200 kr.

Vid avbokning 4-7 dagar före arbetsdagen debiteras 50 % av det totalat beloppet för tjänsten.

Vid avbokning 0-3 dagar före arbetsdagen återfås inga pengar, vilket innebär att för personer med RUT eller ROT-avdrag debiteras 50% av det totala beloppet för tjänsten, och för företag och privatpersoner som ej har skatteavdrag debiteras 100 % av totala beloppet för tjänsten.

Enligt skattelagarna för ROT- och RUT-avdrag medges inget skatteavdrag för ej utförd tjänst.

Avbokningar under uppssägningstiden debiteras till fullt pris.

4.3. Kunden har 14 dagars ångerrätt från första köpets datum. Kunden ska använda sin ångerrätt genom att logga in och avboka den beställda tjänsten på Maidbooks hemsida.

4.4. Kunden har en (1) kalendermånads uppsägningstid av den löpande tjänsten. Uppsägning görs genom inloggning på Maidbooks hemsida. Avbokningar under uppsägningstiden debiteras till fullt pris.

4.5. Utifall kunden ombokar det framtida uppdraget gäller följande:

Att omboka senast 14 dagar före arbetsdagen är gratis.

Vid ombokning som sker mellan 1-13 dagar före arbetsdagen och till en närmare tid, debiteras 100 kr i ombokningsavgift.

Vid ombokning som sker mellan 8-13 dagar före arbetsdagen och till en senare tid, debiteras 100 kr i ombokningsavgift.

Ombokning av en tid som är inom 1-7 dagar till en senare tid medges ej. För avbokning se ovan.

4.6 Löpande tjänster gäller inte på följande datum och helgdagar: 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/1, midsommarafton, långfredagen och annandag påsk. Dessa dagar måste bokas separat vid varje tillfälle och Kunden önskar få utförd tjänst. Notera att Maidbook ej kan garantera tillgänglig personal dessa dagar och att priset är ett annat än det pris som avtalts för den löpande tjänsten.

5. Särskillda villkor för tjänster
Vid renoveringstjänster utöver allt annat som avtalats i dessa vilkor, gäller följande:

5.1. För tillhandahållande av renoveringstjänster gäller Allmänna bestämmelser - HANTVERKARFÖRMULÄRET-09.

5.2. Kunden skall utan ersättning tillhandahålla Maidbooks personal elström, vatten och erforderligt utrymme för omklädning och matlagning.

5.3. För tjänsten tillämpas löpande räkning enligt prisuppgift vid Kundens beställning på maidbook.se.

5.4. Kunden ersätter kostnader för hyra av maskiner och inköp av engångsverktyg (sådana verktyg som ska användas bara för Kundens bygg eller renoveringsprojekt). Priset för detta är inköpspriset plus 12 % i entreprenadarvode.

5.5 Utifall att Maidbook efter överenskommelse med Kunden köpt in material, betalas detta av Kunden. Priset för detta är inköpspriset plus 12 % i entreprenadarvode.

5.5. Om Kunden använder Maidbooks transporttjänster, utgår milersättning för skåpbil med 50 kr/mil och personbil med 35 kr/mil.

5.6 Utifall att projektering, anbudsgivning eller platsbesök har genomförts för Kundens projekt, skall Kunden även betala för denna arbetstid enligt samma timpris, samt betala milersättning enligt 5.5 om transport har genomförts.

Vid städtjänster utöver allt annat som avtalats i dessa vilkor, gäller följande:

5.7. Om Kunden vill att det ska städas bakom och under möbler, ska Kunden själv flytta på dessa så att det går att komma åt. Maidbooks personal flyttar inte på möblerna vid utförande av städtjänsten eftersom detta innebär stor risk för uppkomst av sakskada samt kan innebära tunga lyft för personalen.

6. Ansvarsbegränsning
6.1. Kunden har ingen rätt till ekonomisk kompensation från Maidbook utifall personalen har fått förhinder och inte kan komma vid det inbokade arbetstillfället, eller om personalen skulle ha blivit försenade.

6.2. Kunden har ingen rätt till ekonomisk kompensation från Maidbook som beror på missförstånd i kommunikationen mellan personalen och kunden. Maidbooks personal talar inte svenska. Den extra tid och eventuellt besvär som detta kan medföra/upplevas av kunden är redan inräknad i priset.


Skada på person eller egendom m.m.

6.3. Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet.
Om det visas att Maidbook eller dess personal av oaktsamhet (vårdlöshet) förorsakat sak- eller personskada ersätter Maidbook sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Maidbook skadan/felet. Maidbook ansvarar gentemot Kund för sakskada som Maidbook eller dess personal vållar upp till ett belopp om 10 MSEK per skada och 20 MSEK per år.
Maidbook ansvarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.
Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärderingen och skadeersättning sker i enlighet med villkoren i Maidbooks företagsförsäkring.
För att kunna göra anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförande av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Maidbook därom (se 17 § Konsumenttjänstelagen). Parterna enas att anmärkningar enligt detta ska skickas till Maidbook med e-post till info@maidbook.se inom två (2) dagar efter utfört arbete.
Maidbook ansvarar inte för skador som har uppkommit pga normalt slitage, tex på kundens egna städutrustning.

6.4 Maidbook ansvarar ej för kvalitén på slutresultatet utifall Kunden trots påpekande från Maidbook har valt material som ej har fullgod kvalité.

7. Försäkring

7.1. Maidbook har tecknat försäkring för tillhandahållen tjänst.

8. Avtalstid

8.1. Nedanstående villkor gäller från det datum Kunden har beställt en tjänst på Maidbooks hemsida och löper därefter tills vidare. Var och en av parterna kan säga upp avtalet med en (1) kalendermånads uppsägningstid. Uppsägning av Kunden ska ske via den uppsägningsfunktion som nås genom inloggning på "Min sida" på Maidbooks hemsida. Uppsägning av Maidbook ska ske till Kundens e-post.

9. Uppsägning på grund av avtalsbrott

9.1. Om Kunden ej fullgör sina betalninsskyldigheter i tid, kan Maidbook säga upp avtalet omgående. Maidbook kommer då även att fakturera eller ta betalt av Kunden för förseningsavgifter och dröjsmålsränta. Eventuella kostnader för Kunden som uppkommit direkt eller indirekt på grund av avtalets uppsägning ligger helt på kunden.

9.2. Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal:
a) Om det andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom femton (15) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten eller
b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behöriga infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

10. Meddelanden

10.1. Meddelanden föranledda av detta avtal skall skickas skriftligen till part
på e-post. För meddelande till Maidbook ska användas e-postadress info@maidbook.se. För meddelande till Kunden ska användas Kundens e-post som anges i Uppdragsbekräftelsen.

10.2. Om Kundens tel.nr., e-post, adress, portkod eller faxnummer ändras skall denne omedelbart ändra uppgifterna på sitt konto på Maidbooks hemsida.

10.3. Överenskomna avvikelser från detta avtal skall, för att gälla, upprättas
skriftligen och undertäcknas av båda parter.

11. Tvist

11.1. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall i första hand avgöras med förhandling. Om parterna inte kan komma överens i förhandlingarna, skall tvist i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

12. Personuppgifter/Maidbooks dataskyddspolicy

12.1 VILKA PERSONUPPGIFTER SPARAS?

De uppgifter vi sparar är namn, personnummer, adress, postadress, telefonnummer, e-post och portkod. Kommunikation/feedback som skett via e-post och telefoni. Om du valt att betala med kreditkort så sköts dessa av företaget DIBS. Vi tar inte in några sådana personuppgifter.

12.2 VARFÖR SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dessa är för att vi ska kunna hitta hem till dig (eller dina föräldrar), kontakta dig via post, e-post och telefon, samt kunna genomföra fakturering och bokföring enligt lag. Kommunikation sparas för att kunna förbättra tjänsten hos dig. Vi gör nästan aldrig direktreklam till dig om våra tjänster, men det händer ibland med tex julkort. Vi kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring eller dylikt.

12.3 VART OCH HUR SPARAS UPPGIFTERNA?

Dina uppgifter finns på vårt kontor i vårt interna dataregister, bokningssystem och bokföring. Bokföringen (dina faktura och ev ROT/RUT) utförs med hjälp av ekonomidataprogrammet VISMA och av ett externt företag ”Ekonomiservice I Norrtälje”. Revision av bokföringen utförs av ”Convensia revision AB”. Ändringar av dessa företag kan ske utan att detta behöver meddelas kunden.

Kommunikation sparas i kundtjänstens e-post och telefon. Ditt namn och telefonnummer finns även hos din städare/trädgårdsmästare och växelns telefoner så länge du är aktiv kund.

12.3 HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas i vår bokföring i 10 kalenderår efter utfört uppdrag, pga bokföringslagstiftning.
I våra dataregister, bokningssystem samt kommunikation via e-post och telefon sparas du som kund i 3 kalenderår efter sista betalning har genomförts. Detta så att du som kund snabbt och enkelt kan kontakta oss om att köpa tjänster igen, samt boka själv direkt online på vår betalsajt, www.maidbook.se.

12.4 HUR RADERAR DU DINA UPPGIFTER?

Om du efter avslutad betalning vill få dina personuppgifter raderade i våra dataregister och bokningssystem görs detta genom att du mailar oss på info@maidbook.se. Detta gäller dock inte de uppgifter, om tiden ännu inte gått ut, som vi enligt bokföringslagstiftning, skattelagstiftning och konsumentskyddslagstiftning måste bibehålla. Dessa raderas då så snart lagstiftningen medger detta.